Kasuga Shrine, Nara - Japan

Saturday Trip - 6th February, 2010

Kasuga Shrine in Nara
Kasuga Shrine in Nara

GalleryNavigation                                                                      Music: Japanese, JP