Jinja Shrine, Nagata - Japan

Sunday Trip - 14th February, 2010

Jinja Shrine in Nagata, Japan
Jinja Shrine in Nagata, Japan

GalleryNavigation                                                                      Music: Japanese, JP