Sannomiya Area, Kobe - Japan

Sunday Trip - 24th January, 2010

Sannomiya, Kobe
Sannomiya, Kobe

GalleryNavigation                                                               Music: Japanese Pop, JP