Port Area, Kobe - Japan

Sunday Trip - 24th January, 2010

At the Pier - Port of Kobe
At the Pier - Port of Kobe

GalleryNavigation                                                               Music: Japanese Pop, JP