Ikuta Shrine, Kobe - Japan

Sunday Trip - 24th January, 2010

Ikuta Shrine in Sannomiya, Kobe
Ikuta Shrine in Sannomiya, Kobe

GalleryNavigation                                                               Music: Japanese Pop, JP