Chinatown Kobe - Japan

Sunday Trip - 17th January, 2010

Maingate Chinatown, Kobe
Maingate Chinatown, Kobe

GalleryNavigation                                                                Music: Japanese Pop, JP