Quanzhou, Fujian - China

Guandi Temple

Worshippers at the Guandi Temple
Worshippers at the Guandi Temple

Gallery

Navigation                                                                         Music: Zhang Hui Mei, Mandarin